LIÊN KẾT

Nguyên nhân do sinh viên thường thức đêm quá nhiều, ngồi máy tính quá lâu, lười tập thể dục thể thao và chế độ dinh dưỡng không hợp lý nên tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở các bạn trẻ hiện nay khá cao và ngày phổ biến
Các món ăn nhiều mỡ và thừa chất dinh dưỡng bây giờ đang dần được loại bỏ trong bữa ăn thay vào đó là các món cơm chay vẫn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng lại tránh nhiều bệnh tật
Dịch vụ thay màn hình laptop giá ưu đãi cho học sinh và sinh viên

Lịch thi học kỳ I, 2013 - 2104 các môn Lý luận chính trịị, Logic học cho sinh viên ở khu vực Cầu Giấy

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.InEmail

 

Trường Đại học KHXH&NV công bố lịch thi học kỳ I, năm học 2013 - 2014 các môn lý luận chính trị, logic học đại cương dành cho sinh viên (nhiệm vụ chiến lược, các CTĐT khác) của Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Khoa Luật (ĐHQGHN).

Toàn văn lịch thi xem tại đây

LƯU Ý: Sinh viên có mặt tại phòng thi theo thời gian như sau 7h10 (đối với ca 1), 9h25 (đối với ca 2), 13h10 (đối với ca 3), 15h25 (đối với ca 4)

TT

Mã lớp

môn học

Sĩ số

Số phòng

Ca thi

Thời gian

làm bài

Phòng thi

Phòng 1

Sĩ số

Phòng 2

Sĩ số

I.

Kỳ thi ngày 07/12/2013

Môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 (sinh viên NVCL)

1

NL13-17

97

2

1

7h30-9h00

HT14-B2

49

HT15-B2

48

2

NL13-18

75

2

1

7h30-9h00

HT12-B2

38

HT11-B2

37

3

NL13-19

83

2

1

7h30-9h00

HT07-B2

42

HT08-B2

41

4

NL13-20

103

2

1

7h30-9h00

HT06-B2

52

HT05-B2

51

5

NL13-21

100

2

1

7h30-9h00

HT03-B2

50

HT04-B2

50

II

Kỳ thi ngày 11/01/2014

II.1

Môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

1

NL13-01

108

2

1

7h30-9h00

HT03-B2

54

HT04-B2

54

2

NL13-02

106

2

1

7h30-9h00

HT05-B2

53

HT06-B2

53

3

NL13-03

103

2

1

7h30-9h00

HT07-B2

52

HT08-B2

51

4

NL13-04

96

2

1

7h30-9h00

HT09-B2

48

HT13-B2

48

5

NL13-05

105

2

1

7h30-9h00

HT11-B2

53

HT12-B2

52

6

NL13-06

113

2

1

7h30-9h00

HT14-B2

57

HT15-B2

56

7

NL13-07

92

2

1

7h30-9h00

309-GĐ2

46

308-GĐ2

46

8

NL13-08

53

1

1

7h30-9h00

419-B2

53

II.2

Môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

1

NL13-09

107

2

2

9h45-11h15

HT03-B2

54

HT04-B2

53

2

NL13-10

122

2

2

9h45-11h15

HT05-B2

61

HT06-B2

61

3

NL13-11

101

2

2

9h45-11h15

HT07-B2

51

HT08-B2

50

4

NL13-12

99

2

2

9h45-11h15

419-B2

50

421-B2

49

5

NL13-13

100

2

2

9h45-11h15

HT11-B2

50

HT12-B2

50

6

NL13-14

102

2

2

9h45-11h15

HT14-B2

51

HT15-B2

51

7

NL13-15

95

2

2

9h45-11h15

309-GĐ2

48

308-GĐ2

47

8

NL13-16

86

2

2

9h45-11h15

HT09-B2

43

HT13-B2

43

II.3

Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

1

TT13-01

103

2

3

13h30-15h00

HT03-B2

51

HT04-B2

52

2

TT13-02

100

2

3

13h30-15h00

HT05-B2

50

HT06-B2

50

3

TT13-03

102

2

3

13h30-15h00

HT07-B2

51

HT08-B2

51

4

TT13-04

100

2

3

13h30-15h00

HT09-B2

50

HT11-B2

50

5

TT13-05

100

2

3

13h30-15h00

HT12-B2

50

HT13-B2

50

6

TT13-06

103

2

3

13h30-15h00

HT14-B2

51

HT15-B2

52

II.4

Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

1

TT13-07

97

2

4

15h45-17h15

HT03-B2

49

HT04-B2

48

2

TT13-08

68

2

4

15h45-17h15

HT05-B2

34

HT06-B2

34

3

TT13-09

100

2

4

15h45-17h15

HT07-B2

50

HT08-B2

50

4

TT13-10

101

2

4

15h45-17h15

HT09-B2

51

HT11-B2

50

5

TT13-11

81

2

4

15h45-17h15

HT14-B2

41

HT15-B2

40

6

TT13-12

55

2

4

15h45-17h15

HT12-B2

28

HT13-B2

27

III

Kỳ thi ngày 18/01/2014

III.1

Môn Lôgic học đại cương

1

LG13-01

102

2

1

7h30-9h00

HT03-B2

51

HT04-B2

51

2

LG13-02

104

2

1

7h30-9h00

HT05-B2

52

HT06-B2

52

3

LG13-03

108

2

1

7h30-9h00

HT07-B2

54

HT08-B2

54

4

LG13-04

96

2

1

7h30-9h00

HT09-B2

48

HT10-B2

48

5

LG13-05

116

2

1

7h30-9h00

HT11-B2

58

HT12-B2

58

6

LG13-06

101

2

1

7h30-9h00

HT14-B2

51

HT15-B2

50

7

LG13-07

108

2

1

7h30-9h00

309-GĐ2

54

308-GĐ2

54

8

LG13-08

101

2

1

7h30-9h00

419-B2

51

421-B2

50

III.2

Môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

1

ĐL13-01

53

1

2

9h45-11h45

HT09-B2

53

2

ĐL13-02

82

2

2

9h45-11h15

419-B2

41

421-B2

41

3

ĐL13-03

99

2

2

9h45-11h45

HT07-B2

50

HT08-B2

49

4

ĐL13-04

35

1

2

9h45-11h15

HT04-B2

35

5

ĐL13-05

100

2

2

9h45-11h45

HT05-B2

50

HT06-B2

50

6

ĐL13-06

67

1

2

9h45-11h15

HT03-B2

51

HT04-B2

16

7

ĐL13-07

77

2

2

9h45-11h45

HT11-B2

51

HT12-B2

26

8

ĐL13-08

77

1

2

9h45-11h15

HT13-B2

51

HT12-B2

26

9

ĐL13-09

30

1

2

9h45-11h45

HT10-B2

30

10

ĐL13-10

54

1

2

9h45-11h15

309-GĐ2

54

11

ĐL13-11

97

1

2

9h45-11h45

HT14-B2

58

HT15-B2

39

12

ĐL13-12

19

1

2

9h45-11h15

HT15-B2

20